Danh Sách Top Cao Thủ

Thứ Hạn Tên Nhân Vật Cấp Độ
1 F1 119
2 Gregor 119
3 F2 119
4 LinhLung 119
5 ZenonKing 119
6 ConRu°i 119
7 TTB¤tQuy 119
8 ConTép 119
9 ÐôngTà 119
10 Ti¬uThi«n 119